CHUYỂN GIAO ĐƠN ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU

Như chúng ta đã biết, khi tiến hành đăng kí nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thể quyền thì chủ thể của nhãn hiệu phải chuẩn bị đơn đăng kí nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thể quyền tiến hành thẩm định và ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng kí  nhãn hiệu. Thế nhưng bên cạnh đó, ngoài việc chuẩn bị đơn cho việc đăng kí thì chủ thể đó còn có quyền chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu cho chủ thể khác khi đáp ứng điều kiện mà pháp luật quy định. Dưới đây là một số thông tin mà ISO 9001 2015 xn chia sẻ với các bạn về chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu hiện nay ở nước ta.

Nhãn hiệu

a) Khái niệm

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì:

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Trong đó chúng ta cũng cần tìm hiểu về các nhãn hiệu sau:

– Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

– Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

– Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ví dụ về nhãn hiệu:

b) Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

  • Điều kiện cần :

+ Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

+ Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

  • Điều kiện đủ:

Nhãn hiệu thực hiện đăng kí không chứa đựng các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu quy định tại điều 73 Luật SHTT.

Đơn đăng kí nhãn hiệu:

Đơn đăng kí nhãn hiệu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Đáp ứng các yêu cầu chung:

Đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau đây:

+ Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định tại các điều từ Điều 102 đến Điều 106 của Luật này;

+ Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

  • Đáp ứng yêu cầu riêng:

+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

           a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

           b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

+ Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

+ Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu là gì ?

a) Khái niệm về chuyển giao:

Theo nghĩa chung nhất: Chuyển giao lại là việc chuyển giao đối tượng từ một chủ thể này (bên chuyển giao)  cho chủ thể khác (bên nhận chuyển giao). Đối tượng chuyển giao có thể là tài sản, đối tượng sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ…Nhằm đảm đáp ứng nhu cầu của các bên trong quan hệ.

b) Khái niệm chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu

Từ khái niệm trên, chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu là việc chủ đơn đăng kí chuyển giao đơn cho chủ thể khác thông qua hợp đồng chuyển giao nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên.

Thế nhưng, cần hiểu rõ chuyển giao ở đây không phải là chuyển nguyên đó mà là chuyển giáo các quyền chính trong đơn và có sửa đỏi và thay đỏi về chủ thể trong đơn từ bên chuyển sang bên nhận.


–  Tính chất:

Sau khi chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu, Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu. 

Quyền đối với nhãn hiệu đang được nộp đơn đăng ký không phụ thuộc vào đơn đang ở giai đoạn nào. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu đang đăng ký.

Hình thức: chuyển giao đơn phải được lập thành văn bản (hợp đồng chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu). Vì hợp đồng được lập thành văn bản không chỉ tạo cơ sở pháp lý chắc chắn cho các bên mà còn là 1 trong những tài liệu cần cho hồ sơ làm thủ tục chuyển giao tại cơ quan có thẩm quyền.

» Xem thêm: Sở hữu trí tuệ

Thủ tục chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu

a) Thời điểm chuyển giao đơn đăng kí

Trước khi đơn đăng kí nhãn hiệu được cơ quan quản lý nhà nước có về quyền sở hữu trí tuệ (cụ thể là Cục sở hữu trí tuệ) chấp thuận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ thì chủ đơn đăng kí có thể làm công văn yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho chủ thể khác trên nguyên tắc các bên tự nguyện thỏa thuận trong phạm vi pháp luật cho phép.

b) Hồ sơ và Thủ tục

Vì việc chuyển đổi đơn có tính chất giống như hoạt động yêu cầu thay đổi chủ đơn cho nên hồ sơ thủ tục được tiến hành như sau:

– Hồ sơ:

+ Tài liệu chuyển giao đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền) hay còn gọi là hợp đồng chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu phải có các nội dung chủ yếu sau:

  • Tên, địa chỉ của bên chuyển giao và bên được chuyển giao;
  • Số đơn được chuyển giao hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó;

+ Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn làm theo Mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. Người nộp đơn có thể yêu cầu chuyển giao nhiều đơn của cùng một chủ đơn trong một tờ khai, với điều kiện phải nộp phí thẩm định yêu cầu chuyển giao đơn theo quy định theo số lượng đơn tương ứng;

+ Trường hợp yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển giao. Người yêu cầu phải nộp phí thẩm định đơn và phí công bố theo quy định.

  • Thủ tục:

Bước 1: Chủ đơn hoặc bên nhận chuyển nhượng đơn  chuẩn bị hồ sơ hợp lệ như trên.

Bước 2: Tiến hành nộp bộ hồ sơ đầy đủ tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc các văn phòng đại diện của cục sở hữu trí tuệ trên cả nước.

Bước 3: Cục sở hữu trí tuệ xem xét và tiến hành chuyển giao theo hồ sơ cho người nộp đơn.

Bước 4: Cục sở hữu trí tuệ công bố hoàn thành việc chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao.

  • Thời hạn chuyển giao:

Theo quy định của pháp luật thì thời gian thẩm định hồ sơ chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu là 2 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào các yếu tố khác mà hoạt động này có thể diễn ra nhanh chóng hoặc chậm hơn dự kiến.

Dịch vụ chuyển giao đơn của Văn phòng chứng nhận quốc tế ISO 9001 2015

Khi đến với ISO 9001 2015 các bạn sẽ được hưởng các dịch vụ uy tín và đảm bảo nhất phục vụ cho quá trình chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu.

a) Dịch vụ tư vấn:

ISO 9001 2015 tu vấn cho các bạn về những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động này, những lưu ý khi thực hiện chuyển giao, các nội dung cần thiết phải có trong hợp đồng chuyển giao để bảo vệ lợi ích chính mình. Đồng thời, đưa ra các giải pháp khi gặp khó khăn.

b) Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục chuyển đổi đơn đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền

Chọn lựa thực hiện theo hình thức này các bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian và công sức mà còn nắm trong tay phần trăm lớn thành công việc chuyển giao.

Quy trình dịch vụ chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu của ISO 9001 2015 rất đơn giản và phù hợp với mọi đối tượng. Các bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi và tiến hành thảo thuận với nhau. Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết.

Sau đó, chúng tôi tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ. Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ và thông báo nhanh nhất có thể cho khách hàng thì Cục quyết định chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu thành công.

Chuyển giao đơn đăng kí nhãn hiệu thường phải trải qua thủ tục khá phức tạp mà còn yêu cầu sự hiểu biết pháp lý về việc đăng kí. Do đó, lựa chọn dịch vụ của ISO 9001 2015 là sự lựa chọn đúng đắn của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm và có những am hiểu sâu rộng liên quan đến đăng kí sở hữu công nghiệp trong đó có nhãn hiệu chúng tôi tin rằng sẽ làm các bạn hài lòng và chúng tôi sẽ chứng minh sự uy tín của ISO 9001 2015 thông qua việc các bạn sẽ nhận được cơ quan quyết định chuyển giao đơn.

Làm cách nào để liên hệ với chúng tôi ?

Mọi thông tin thắc mắc cần được chúng tôi giải quyết các bạn hãy liên hệ qua kênh sau:

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

BT05 – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy  – Hà Nội

Website: http://iso90012015.com.vn

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225 – 0906.225.155

 

 VĂN PHÒNG SÀI GÒN

65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Website: http://iso90012015.com.vn

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225 – 0906.225.155

 

 

 

 

 

CHUYỂN GIAO ĐƠN ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU
Rate this post

Leave a Reply

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi:0985422225